Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury

Dodane przez użytkownika @portk - 26-02-22

Stypendia Marszalka Wojewodztwa Pomorskiego dla tworców kultury

Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał stypendia młodym artystom, którzy wykazali się talentem i wiedzą. Wysokość stypendium zależy od osiągnięć kandydata. Pełna kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo.

Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał kilka stypendiów młodym artystom, którzy wykazali się talentem i mają duże szanse na sukces. Wysokość stypendium zależy od osiągnięć kandydata. Pełna kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury - zasady oceny wniosków

Stypendia przyznawane są osobom, które wniosły znaczący wkład w rozwój kultury na terenie województwa. Beneficjentami mogą być osoby wykonujące dowolny zawód, w tym artyści, pisarze i inni pracownicy kultury, a także nauczyciele i absolwenci szkół.

Środki finansowe przyznawane są ze środków przeznaczonych zgodnie z §194 budżetu województwa na działalność kulturalną przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Kryteria przyznawania poszczególnych stypendiów określa umowa zawarta pomiędzy Marszałkiem Województwa a stypendystami, którzy otrzymali poprzednie stypendia. Każdy okres stypendialny obejmuje trzy lata, w tym dwa lata należy poświęcić na pracę w dziedzinie kultury: jeden rok na pełnym etacie i jeden rok jako stażysta lub wolontariusz. Czas trwania każdego okresu stypendialnego wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury - warunki przyznawania

Wysokość stypendium zależy od wysokości środków finansowych przyznanych przez Urząd Marszałkowski. Maksymalna kwota przyznawana rocznie wynosi 10 000 złotych.

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać w dowolnym momencie przez internet. Wnioski muszą zawierać krótki opis planów kandydata dotyczących wykorzystania stypendium, a także zdjęcie potwierdzające, że jest on artystą poniżej 30 roku życia. Do wniosku można również dołączyć dokumenty, takie jak akty urodzenia lub dyplomy wydane przez instytucje uznane przez polskie prawo.